คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการคว้ารางวัลเว็ปไซต์ดีเด่นระดับคณะ

9 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการเข้ารับรางวัลเว็ปไซต์ดีเด่นระดับคณะ จาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายอัซฮา และแม็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับรางวัล นอกจากนี้ 
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่เข้ารับการแสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอกจำนวน 2 ท่าน
1.ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ประจำสาขาวิทยุกระจายเสียงฯ
2.ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ณ ที่ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่