คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด