คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด