คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมกลั่นกรองการอนุมัติโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น. อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ศภมาศ รัตนพิพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองการอนุมัติโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่