คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะวิทยาการจัดการลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 20-23 ธ.ค.61 คณะวิทยาการจัดการ 
นำโดย อ.ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.เบญญาดา เหล่าธนถาวร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมรวม 50 คน

แกลเลอรี่