คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมการท่องเที่ยว แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด