คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ว่างแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ 1 พฤจิกายน 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ว่างแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริและพระราโชบาย โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธาน ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 

แกลเลอรี่