คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ วางแผนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง ตำบลธารน้ำทิพย์ พัฒนาพื้นที่ตามพระราโชบายและการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่ชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ วางแผนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง ตำบลธารน้ำทิพย์ พัฒนาพื้นที่ตามพระราโชบายและการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่ชุมชน (วันนี้ 26 ตุลาคม 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาพี้นที่อำเภอเบตง โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่