คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย) โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่