คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการ

วันนี้ (12 ต.ค. 61) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้โอวาทอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการ ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอยุธยา โดยบูรณาการกับรายวิชาการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม และการบริหารโครงการ

แกลเลอรี่