คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง kaizen กับการพัฒนา

วันนี้ 6 ต.ค. 61 หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง kaizen กับการพัฒนา  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

แกลเลอรี่