คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา คณาจารย์และบุคลากรลงพื้นที่ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนสันติสุข 2

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา คณาจารย์และบุคลากรลงพื้นที่ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนสันติสุข 2 อำเภอธานโต จังหวัดยะลา เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ตามพระราโชบาย  

แกลเลอรี่