คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แจ้งเรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรท้องถิ่น GHP

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด