คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลดีเด่น ปี 2561

- บุคลากรสายวิชาการ

- บุคลากรสายสนับสุน

  •  

- นักศึกษา