คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลดีเด่น ปี 2560

- บุคลากรสายวิชาการ

  •  

- บุคลากรสายสนับสุน

  •  

- นักศึกษา

  •