คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลดีเด่น ปี 2559

- บุคลากรสายวิชาการ

- บุคลากรสายสนับสุน

  • ดดดด

- นักศึกษา

  • ดดดดดดดดดดด