คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ และในที่ประชุมได้มีการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน มีการมอบรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ให้กับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีคะแนนการประเมินสูงที่สุดของคณะวิทยาการจัดการ และแนะนำคณาจารย์ที่กลับจากศึกษา อาจารย์ใหม่ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุนเข้าร่วม ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่