คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมทีมธุรการคณะและธุรกการหลักสูตร

วันนี้ 11 กรกฏาคม 61 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมงานธรุการคณะและธุรการหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี เป็นวิทยากรการอบรม ซึ่งมีเจ้านหน้าที่สายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าร่วม 15 คน ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่