คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมการท่องเที่ยว แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด