คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดี เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่