คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมจัดทำ มคอ.3

วันนี้ (5 กรกฏาคม 2561) ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมจัดทำ มคอ.3 ในรายวิชาแกน ปีการศึกษา 1/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ มคอ.3 รายแกน กรณีผู้สอนมากกว่า 1 คน หรือ 1รายวิชาสอนมากกว่า 1 กลุ่ม ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่