คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องปฏิบัติการบัญชี