คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาการจัดการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม และคณาจารย์ประจำ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง เป็นประธานกรรมการการประเมิน ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่