คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่