คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 8 / 2561 โดยมีวาระการประชุมการจัดรายวิชาผู้สอน เทอม 1 /2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่