คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน มรย.วิชาการ 61

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) อาจารย์วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน มรย.วิชาการ 61 โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่