คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2017)

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2017) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี 3 หัวข้อได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก การบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่