คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

วันนี้(31 พ.ค.61) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการประชุม จัดประชุมเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อบต.หมู่บ้านธานน้ำทิพย์ 
และโครงการ Master Plan Far Green Tourism (MPGT)
โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยลัย มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมปิง หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยการจัดการ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน

แกลเลอรี่