คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องเรียน (อาคาร 23)