คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน จากการประชุมวิจัยระดับชาติ"เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย"ครั้งที่ 8 วิทยาเทคโนโลยีภาคใต้ SCT

แกลเลอรี่