คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 วันราชภัฏ 2561

แกลเลอรี่