คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำสั่ง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด