คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระเบียบ มรย. ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุม

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด