คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดเมนเนม เว็บไซต์คณะ

ประชาสำพันธ์ ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดเมนเนม เว็บไซต์คณะ  เว็บไซต์หลักสูตร และเว็บไซต์ฝ่ายงานในกำกับ จากเดิม https://business.yru.ac.th เป็น  https://fms.yru.ac.th ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ เปลี่ยนทั้งระบบ เป็น https://fms.yru.ac.th/ชื่อเว็บไซต์หลักสูตรหรือฝ่ายงาน 

แกลเลอรี่