คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 2559