คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อัตลักษณ์นักศึกษา

อัตลักษณ์นักศึกษา

           บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ