คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nantharat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
รศ.อัปสร อีซอ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
apsorn.e@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.วัชระ ขาวสังข์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
watchara.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nimarunee.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
ตำแหน่ง :
รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
teerayuth.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
ตำแหน่ง :
รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suppamas.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์วุฒิชัย คงยัง
ตำแหน่ง :
รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wuthichai.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์
ตำแหน่ง :
รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
abbas.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nasueree.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอับดลอาซิด สะอิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
abdool-aseed.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ