คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)
- ด้านการบริหารธุรกิจ (Business management)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
- การจัดการรีสอร์ท (Resort Management)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- Information and Communication Technology for Education
- Management Information System
- Human Performance Technology

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.ดุษฏี นาคเรือง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :

- การสร้างระบบการแสวงหาโจทย์วิจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (The creation of a research problem finding system that is linked to local problems in order to be in line with the strategy of provinces and the southern border areas.)
องค์ความรู้ด้านภาษาถิ่นตากใบ และการสื่อสารเพื่อการจัดการการจำหน่ายสินค้า OTOP ในต่างประเทศ (Knowledge of the Tak Bai dialect and communication for OTOP products distribution management in abroad)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern trade Business management)
- การวางแผนภาษีบุคคล (Personal tax planning)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ การเบิกจ่ายด้านการเงิ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอับดลอาซิด สะอิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายฮาซัน นาวานิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ