คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)
- ด้านการบริหารธุรกิจ (Business management)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
- การจัดการรีสอร์ท (Resort Management)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- Information and Communication Technology for Education
- Management Information System
- Human Performance Technology

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
ดร.อมาตย์ สูหลง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :

Compressive Sensing, Speech Enhancement, Digital Signal Processing

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern trade Business management)
- การวางแผนภาษีบุคคล (Personal tax planning)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ การเบิกจ่ายด้านการเงิ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายอับดลอาซิด สะอิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายฮาซัน นาวานิ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ