คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2  ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองประธานกรรมการ
3  ดร.ณพพงศ์  ธีระวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4  นายซูดิน  โรจนอุดมศาสตร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะอุบง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  นายเอกชัย  โลจนาภิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นางสาวกันต์ชิตา  อัมพวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9  นายนิอันนุวา  สุไลมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10   นายซุลฏอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11  นางสาวสุวิกรานต์  แสงแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12  ผศ.ประยูร  ดำรงรักษ์   อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยีและการเกษตร กรรมการ
13  ผศ.นิชาภัทรชย์  รวิชาติ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
14  อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ   รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15  อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ
16  ผศ. ดร.นัทที  ขจรกิตติยา   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
17  ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี    คณะวิทยาการจัดการ เลขานุการ

 

คำสั่งแต่งตั้ง [[รายละเอียด]]