CLIP วิดีโอแนะนำสาขาในคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

 • กิจกรรมอบรมศิษย์เก่า ติวคณิต พิชิตข้อสอบ ก.พ. ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ (20 ส.ค. 65 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมศิษย์เก่า ติวคณิต พิชิตข้อสอบ ก.พ. ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาศิษย์เก่า และกล่

กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป

 • ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565

  วันนี้ (30 กันยายน 2565)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพิจารณาเรื่อง -การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2565 -ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2564 -กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบป

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Clip วิดีโอโครงการประหยัดพลังงาน

โครงการ/กิจกรรม ประจำปี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งจัดหางาน

แหล่งทุนการศึกษาต่อ

 • ทุน! เรียนต่อป.โท ที่ 'University of Lincoln' ประเทศอังกฤษ ปี 2023

  สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษอยู่ วันนี้เรามีข่าวดีมาอัปเดตกันเพราะ ‘University of Lincoln’ กำลังเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในเทอมมกราคม/กุมภาพันธ์ ปี 2023 พร้อมมีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ชาวไทยโดยเฉพาะอีกด้วย! เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาลัย - Universit...

 • ทุน English Preparation สนับสนุนส่วนลดหลักสูตรสูงสุดเรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่มาเลเซีย ปี 2022

  Raffles University (RU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของมาเลเซีย เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย และความเปิดกว้างทางการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของพวกเขาให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล ทาง...

 • ทุนจีนเต็มจำนวน ป.โท/เอก ‘China-AUN Scholarship 2022/2023

  กระทรวงศึกษาธิการของจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ได้ก่อตั้งทุน ‘China-AUN Scholarship’ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา รวมถึงครูในประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมประเทศไทย) ได้แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีโควตาจัดเต็มกว่า 30 ทุน และเข้าเรียนใ...

ปฏิทินกิจกรรม