กิจกรรม ทดสอบภาษาอังกฤษด้านงานบริการและการท่องเที่ยวก่อนจบการศึกษา (Tourism YRU English Exit - Exam)

March 21, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม ทดสอบภาษาอังกฤษด้านงานบริการและการท่องเที่ยวก่อนจบการศึกษา (Tourism YRU English Exit - Exam) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาทำการสอบประมวลความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://gg.gg/4ganz