กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางความคิด การสื่อสาร ผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการแสดงออก และกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

March 17, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางความคิด การสื่อสาร ผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการแสดงออก พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เรื่อง เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำตามมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 เมษายน 2560 ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์

http://gg.gg/4fzot