กิจกรรม พัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการพิมพ์ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

March 17, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม พัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการพิมพ์ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพิมพ์สัมผัสในงานธุรกิจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 1 -2 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ห้อง 23-603 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://gg.gg/4fzo3