กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันด้านทักษะอาชีพ

March 17, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความคิด กล้าแสดงออกด้านทักษะวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจทัวร์จำลอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://gg.gg/4fzlu