รายวิชาในหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลชื่อหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนjวยกิต

1) บังคับเรียน 10 หนjวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)

-เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2(1-2-3)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2(1-2-3)


1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)


2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
2.1.1 บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Mathematics for Business
3(3-0-6)
2.1.2 บังคับเรียน 39 หน่วยกิต
3150102 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3(3-0-6)
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3(3-0-6)
3150204 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3(3-0-6)
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
Principle of Accounting 1
3(2-2-5)
3153102 การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3152102 การบัญชีขั้นต้น 1
3(3-0-6)
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3(3-0-6)
3154101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3(3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principle of Business Management
3(3-0-6)
3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
3156206 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operations Management
3(3-0-6)
3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business
3(3-0-6)
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Management Information System for Business
3(3-0-6)
3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
3157106 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Tourism Industry
3(3-0-6)
3157107 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
The Art in Service and Hospitality Management
3(2-2-5)
3157208 การจัดการท่องเที่ยวภายใต้หลักศาสนาอิสลาม
Halal Tourism
3(2-2-5)
3157209 การจัดการโลจิสติกส์สําหรับการท่องเที่ยว
Tourism Logistics Management
3(3-0-6)
3157210 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Electronic Commerce for Tourism Business
3(3-0-6)
3157211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
3(2-2-5)
* หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยมีลักษณะความเป็นเฉพาะของหลักสูตร

3157313 มัคคุเทศก์
Tourist Guide
3(2-2-5)
3157314 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนําเที่ยว
Tourism Operation Management
3(2-2-5)
3157315 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
Planning and Development for Sustainable
Tourism Resources
3(2-2-5)
3157316 การวิจัยสําหรับการท่องเที่ยว
Research Methods for Tourism
3(2-2-5)
3157436 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยว
Seminar in Tourism Management
3(2-2-5)


2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ประกอบวิชากลุ่มทักษะภาษาไม่น้อยกว่า 1 วิชา และรายวิชาในกลุ่มต่างๆต่อไปนี้

กลุ่มวิชาทักษะภาษา
3157312 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3157211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
3157317 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว* Arabic for Tourism
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
3(2-2-5)
3157436 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
Malay for Tourism
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
3(2-2-5)
3157437 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Chinese for Tourism
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
* หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยมีลักษณะความเป็นเฉพาะของหลักสูตร

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวกิจการฮัจย์
3157318 กฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ไทย
Rules and Regulation for Pilgrims – Haj Thailand
3(3-0-6)
3157319 ระเบียบการจัดองค์กรกิจการฮัจย์
The Management of Haj Operations
3(3-0-6)
3157320 หลักการพิธีฮัจย์
The Principle of Pilgrims – Haj
3(3-0-6)
3157438 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์* The Haj – Business Operator
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3157321 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
Management of Historical Tourism Resources
3(3-0-6)
3157322 มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้* Dimension of Cultural and Historical Tourism
Management (In 3 Southern Provinces of Thailand)
3(3-0-6)
3157323 การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
Cross Cultural Management for Tourism
3(3-0-6)
3157439 สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
The Multicultural Society of Tourism
3(2-2-5)
3157440 การท่องเที่ยวชายแดนใต้* Thailand Southern Provinces – Tourism
3(2-2-5)
3157441 การจัดการการท่องเที่ยวในสังคมมุสลิม* The Management of Tourism in Islamic Society
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
3157324 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
Travel Agency Management
3(3-0-6)
* หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยมีลักษณะความเป็นเฉพาะของหลักสูตร

3157325 กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Marketing Strategies for Tourism
3(2-2-5)
3157326 หลักการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวแบบฮาลาล* Principle of Halal Tourism Management
3(2-2-5)
3157327 ศิลปะการพูดและการนําเสนอสําหรับการท่องเที่ยว* The Art of Communication for Tourism
3(2-2-5)
3157442 การสํารองที่นั่งและการจัดจําหน่ายตั๋วเครื่องบิน
Operation Management for Reservation and Ticketing
3(2-2-5)
3157443 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Traveling
3(2-2-5)
3157444 การจัดการธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา
MICE Business Management
3(2-2-5)
3157445 การจัดงานธุรกิจอีเว้นท์
Event Business Management
3(2-2-5)
3157446 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในงานโรงแรมและท่องเที่ยว
Laws and Professional Ethics in Hotel and Tourism
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3157328 หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
The Principle of Tourism Resources Management
3(3-0-6)
3157329 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro-Tourism Business Management
3(2-2-5)
3157330 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Eco-Tourism Business Management
3(2-2-5)
3157447 หลักการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
Photography in Tourism
3(2-2-5)
3157448 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน* Community-Based Tourism Management
3(2-2-5)
* หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยมีลักษณะความเป็นเฉพาะของหลักสูตร

3157449 ผลกระทบจากการท่องเที่ยว
Tourism Impacts
3(2-2-5)
3157450 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อท้องถิ่น* The Regional Tourism Resources Management
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
3157331 การจัดการโรงแรมและที่พัก* Hotel and Accommodation Management
3(2-2-5)
3157332 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3(2-2-5)
3157333 การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
Principal of Service and Font Office Management
in Hotel
3(2-2-5)
3157334 การบริหารงานแม่บ้าน
Housekeeping Management
3(2-2-5)
3157451 การจัดการธุรกิจสปาและสุขภาพ
Spas and Health Business Management
3(2-2-5)
3157452 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3(2-2-5)
3157453 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมบริการ* Environmental Management in Service Industry
3(3-0-6)
3157454 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Public Relations for Tourism and Hotel
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
3(3-0-6)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600 ชั่วโมง)
หรือ
3157455 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว
Preparation for Field Experience in Tourism Industry
3(2-2-5)
3157456 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว
Field Experience in Tourism Industry
6(600 ชั่วโมง)


หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี