โครงสร้างหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม้น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต