จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย


การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวว