ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
                 ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Tourism BusinessManagement)
                  ชื่อย่อ : B.B.A. (Tourism Business Management)