ชื่อหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism Business Management