กิจกรรมการปฐมพยาบาลและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

October 9, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชามัคคุเทศก์และรายวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว เชิญวิทยากรจากหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3 เรื่อง การปฐมพยาบาลและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในการดำเนินกิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจถึงขึ้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับมัคคุเทศก์ และวิธีการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีทักษะที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเป็นมัคคุเทศก์ สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ