กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมวิชาชีพชั้นปีเป็นฐาน ด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

September 27, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมวิชาชีพชั้นปีเป็นฐาน ด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดจนวิเคราะห์สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวคิดให้แก่นักศึกษารุ่นน้องสร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพของตน